Wraps kylling oppskrift - Inge eidsvåg

at trussamfunna engasjerer kvarandre i utfordrande samtalar. Det mest kritiske punktet er i så måte hevda fleire at nokre barn må gå ut av klassen i delar av

undervisninga, når dei kristne elevane skal lære bøner eller salmar (KRL-faget opnar som kjent for dette, med rett til avgrensa fritak for slike aktivitetar. Sjølv om trussamfunna har ulike tradisjonar på dette punktet, er dei alle i dag utfordra til ny gjennomtenking av sine nedervde haldningar til interreligiøse ekteskap. Gi ett departement ansvar for samordningen av politikken i forhold til tros- og livssynsspørsmål,., og framheva Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn som ein naturleg dialogpartnar for styresmaktene i slike saker. I sitt kritiske tilbakeblikk spurde også fellesskapsetikkgruppa seg sjølv om ein hadde lagt for lite vekt på dei sosiale og materielle vilkåra for fredeleg sameksistens mellom religionane. Eksemplet viser at det tar tid å få etablert ein velordna og relativt smertefri religionspolitikk, og kor personavhengige slike saker ofte er (i mangel av klart formulert politikk). Den mest sentrale utfordringa i integreringspolitikken er kanskje å gi stadig fleire kjensla av å vere deltakarar i eit felles prosjekt, med positivt forteikn. Fleire peika på at horisontutvidande religions- og livssynsundervisning i dag er eit globalt behov, og at det derfor bør vere ein naturleg del allmenndanninga også i Norge. Mange av verdsreligionane i Norge har fellesorgan samlar alle eller dei fleste trussamfunn med tilknyting til den aktuelle religionen (Baháí-samfunnets åndelege råd, Det Mosaiske Trossamfund, Buddhistforbundet, Islamsk Råd forhandler Norge). Frå departementshald vart det opplyst at Kyrkje- og kulturdepartementet har arbeidd med å få sikra arealtilskottet til religiøse bygg utanom statskyrkja. Dess vanskelegare blir spørsmålet ikkje berre kva om saker (og arenaer) som er så sensitive at dei krev atterhald frå majoriteten si side, men også om kven hos minoritetane ein skal lytte til. Det samla målet må vere å gi kvarandre ei kjensle av at det å vere norsk og annleis, er heilt normalt. Å lære SEG sjølv OG andre Å kjenne Under høyringa var fleire inne på at integrering ikkje berre handlar om å akseptere men også om å forstå forskjellar. Sjølv om Opplæringslova legg vekt på skulens samarbeid med heimen og ikkje gir spesielle rettar til trussamfunna i så måte, vil det vere strategisk klokt å ta på alvor den rolla som trussamfunna spelar som opinionsdannarar. Idealet må vere å skape både positiv interesse og kritiske haldningar. Men også staten kan velje å støtte opp om den fellesskapsetiske samtalen, ved tilskott og andre stimuleringstiltak (jf. For å fortene namnet, bør ei høyring liksom ein ekte dialog vere prega av aktiv lytting, til forskjell frå ein typisk debatt der målet ofte er å overdøyve den andre.

På tvers av ulik tru og ulike etikksyn. Tillitsbyggande arbeidet i skulen og trussamfunna blir regelmessig undergravd. Kven torer å ta denne ballen. Det vart opplyst at også HumanEtisk Forbund somme tider blir kontakta av jenter som fryktar bortgifting. Religionspolitisk refleksjon, med fellesskap innanfor ein og same religion som kan vere ganske så forskjellige livsstilsmessig sett. Vi kunne ikkje hatt desse høyringsmøta om det ikkje var for den omfattande tillitsbygginga mellom leiarar for trus og livssynssamfunna som har skjedd det siste tiåret. NRK P13, skolering av kommunale og statlege byråkratar som steller erstatning vilkår med religionssaker. Nemleg at dei vanskelege forskjellane slett ikkje alltid følgjer religionsgrensene men tvert i mot reflekterer konfliktsaker innanfor dei ulike religionane.

I tillegg til å delta på møta, har.Inge, eidsvåg og Lena Larsen fungert som referansegruppe under rapportskrivinga.Hareide, Director of Nansen academy.30 Fridtjof Nansen and the Nansen Academy.

Inge eidsvåg. Sportsbutikk nett

Kva konsekvensar endringar i Ekteskapslova og eventuelt Utlendingsforskrifta vil ha for Norges forhold til internasjonale konvensjonar enkeltperson og andre lands ekteskapsrett. Til den institusjonaliserte religionsdialogen høyrer også det bilaterale forumet. Rapport skriven av Oddbjørn Leirvik Det teologiske fakultet. Eit anna grunnleggande spørsmål som blir aktualisert kvar gong det skal formulerast ein politikk for det fleirkulturelle samfunnet.

 

Personer - - Norges Fotballforbund

I den samtalen som trussamfunna har utvikla seg imellom, har ein grunnleggande premiss vore respekten for at det er legitimt å tru og leve forskjellig, sjølv om dette skulle bryte med nokre hevdvunne tradisjonar i eit samfunn som inntil nyleg var relativt homogent kulturelt.Samtalen om KRL-faget viste likevel at dei etablerte posisjonane no kan vere i rørsle.